REALINVEST, spol. s r.o. Trebišov

Pondelok, 01 Jún 2020
     Tooltip      Tooltip -  €      Rozšírené hľadanie

Z ponuky realít vyberáme

Rodinný dom v...
tea1464262097.jpg

Cena: 60.000,00 €
Rodinný dom č...
tea1362480915.jpg

Cena: 45.000,00 €
Rodinný dom č...
tea1346400252.jpg

Cena: 49.000,00 €
Rodinný dom č...
tea1336038710.jpg

Cena: 79.500,00 €
ponuknite.png

Stavebný dozor

E-mail Vytlačiť PDF
Stavebný dozor vykonáva kvalifikovaná osoba, povinnosti ktorej upravuje stavebný zákon. Povinnosťou stavebného dozoru je sledovať spôsob a postup výstavby, kontrolovať či postup výstavby stavby zodpovedá schválenej projektovej dokumentácii a stavebnému povoleniu. Stavebný dozor zabezpečuje súlad dokumentácie stavby s priestorovou polohou a zodpovedá za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

Spoluzodpovedá taktiež za dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia.V prípade zistenia nejakých nedostatkov je povinný upozorniť na ich odstránenie. V prípade, že tieto nedostatky nie je možné odstrániť v rámci výkonu stavebného dozoru, je povinný ich bezodkladne oznámiť stavebnému úradu.

V rámci svojej činnosti taktiež kontroluje dodržiavanie pracovných predpisov a dbá na to, aby nebola ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Okrem iného sleduje či nedochádza k ohrozovaniu alebo negatívnemu vplývaniu na životné prostredie nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy.

Pred samotným začatím stavebných prác si stavebný dozor preštuduje podklady pre realizáciu stavby - projekt, zmluvy, stavebné povolenie. Na základe oboznámenia sa s ich obsahom urobí zápis  do stavebného denníka o prevzatí staveniska. Jednou z úloh stavebného dozoru je aj kontrola stavebného denníka a správnosti údajov a systematické dopĺňanie dokumentácie na základe ktorej sa realizuje výstavba. Počas realizácie stavby dohliada stavebný dozor na jednotlivé časti stavby, dodržiavanie stavebných postupov, preberanie prác, odstraňovanie zistených nedostatkov, skúšky použitých materiálov a konštrukcií. V prípade zistenia nedodržania akýchkoľvek postupov a činností súvisiacich s realizáciou stavby, ako napríklad nedodržanie technologických postupov, porušenie noriem, nedodržanie kvality prác, nedodržania bezpečnosti práce a podmienok stavebného povolenia, môže realizáciu stavebných prác aj zastaviť.

Stavebný dozor zastupuje investora a dohliada na to, aby sa neprekračovali celkové náklady na realizáciu stavby, nepredlžovala sa lehota výstavby a aby nedochádzalo k zhoršovaniu parametrov stavby. S investorom i realizátorom stavby rieši technické otázky a informuje investora o akýchkoľvek uskutočnených zmenách.

Po dokončení stavby vypracuje stavebný dozor všetky potrebné podklady potrebné na odovzdanie stavby a jej prevzatie. V podkladoch sú okrem iného zakreslené všetky zmeny vykonané počas realizácie stavby. Po dokončení stavby dohliada na jej vyčistenie a vypratanie a zúčastňuje sa kolaudačného konania, kde dohliada na odstránenie chýb. Po kolaudačnom konaní zabezpečuje vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavebníka.
 
Teraz ste tu: Úvod Stavebný dozor